حرارت دادن صفحه

 • حرارت دادن صفحه T-8280

  حرارت دادن صفحه T-8280

  این دستگاه با جزء مادون قرمز به بیرون دادن گرما که اکتشاف مستقل، تصویب پیشرفته PID درجه حرارت هوشمند، درجه حرارت کنترل دقیقا.
 • حرارت دادن صفحه T-8120

  حرارت دادن صفحه T-8120

  دستگاه را انتخاب می مادون قرمز جزء بسیار موثر برای بیرون دادن گرما که اکتشاف مستقل، اتخاذ PID پیشرفته هوشمند کنترل فن آوری و حرارت گرم، کنترل گرم دقیقا.
 • هات پلیت T-946

  هات پلیت T-946

  تصویب MCU و تکنولوژی PID پیشرفته هوشمند دما حرارت کنترل و فن آوری های پیشرفته اندازه گیری دما، درجه حرارت را دقیق.