Preheating ذريعه

 • Preheating ذريعه T-8280

  Preheating ذريعه T-8280

  دا ماشین سره اودبې برخه ده چې د ګرمۍ چې خپلواک د اکتشاف، ژور PID هوښيار د حرارت درجه، د کنترول د حرارت درجه په دقیقه توګه تدبیرونه نیسي پړاو ورکړي.
 • Hot ذريعه T-946

  Hot ذريعه T-946

  تدبیرونه نیسي MCU او ژور PID هوښيار د حرارت درجه کنترول د تودولو تکنالوژي او ژور حرارت اندازه ټکنالوژۍ، د کمکیانو لپاره د حرارت درجه کره.
 • Preheating ذريعه T-8120

  Preheating ذريعه T-8120

  د ماشین غوره د اودبې ډیر اغیزمن جز ته ګرمۍ چې خپلواک د اکتشاف، غوره ژور PID هوښيار کنترول له تاوده تودولو تکنالوژي پړاو ورکړي، کنترول په دقیقه توګه د تياريو.